دانش آموزان کلاس ششم وکارکنان دبستان فضل آبادشهرضا سال تحصیلی ۴۵-۱۳۴۴هجری شمسی

ریف اول ازراست به چپ: آقایان حاج علی امینی- سیدشریف طبائیان – مرحوم حاج فضل الله سمیعی- مرحوم جلال میر – مرحوم حاج عبدالحسین طریقتی – فتح الله سامی- حاج فضل الله مطیعی – مرحوم سهراب مجدزاده(رئیس وقت فرهنگ)- مرحوم حاج حمزه پژوهنده- مرحوم حاج حیدرسرایی- مرحوم حاج فتح الله بهرامی- حاج محمد فرزانه- مرحوم منصورشفیعی(معاون دبستان) منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکزتحقیقات […]

ادامه مطلب