قمشه و رضاخان:

این تصویر  مربوط به دوره ی سلطنت شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷- ۱۱۰۶هـ ) (۱۶۶۷-۱۶۵۹م) می باشد که توسط ژان شاردن جواهر فروش فرانسوی تهیه گردیده است . درسال۱۱۱۲۹۹هجری شمسی سلطان احمدشاه قاجار درحالی که سردار سپه رضاخان میرپنج,اورا همراهی می نمود به قصد مسافرت به فرانسه,در مسیر راه به شهرقمشه واردشدند.احمد شاه شب را در منزل مرحوم علیرضا خان کیان […]

ادامه مطلب