قمشه و حملات افغان ها

قمشه و حملات افغان ها
محمود افغان فرزند ۱۸ ساله میرویس دو سال پس از تصاحب قدرت در قبیله غلیجایی هرات تصمیم گرفت تا از فرصت استفاده کرده و حکومت رو به زوال شاه سلطان حسین را از بین ببرد .
شاه که سرگرم عیش و نوش بود توجهی به امور مملکت نداشت و درباریان و اشراف و اعیان بیشتر در فکر منافع و اغراض خود بودند .
از قشونی که روزگاری قدرت فراوان داشت فقط اسمی برجای بود و تقریباً تمام فرماندهان و سربازان بدون تجربه بودند . و به درد جنگ نمی خوردند .

ادامه مطلب