قنوات و حفظ پایداری محیط زیست

بسیاری از آبادی های ایران مرکزی وحواشی کویرهای ایران، موجودیت و مدنیت و ماندگاری خود را در طول تاریخ دراز و دیرینه‌ خویش مدیون سازه‌ای هستند به ظاهر ساده، امّا بسیار ارزشمند و کاملاً بومی سازه‌ای که نام ایران و ایرانی را به واسطه‌ آفرینشش در تاریخ صنعت آب جهان، بلندآوازه و پرتکرار کرده است.

آن سازه چیزی نیست جز «کاریز» یا قنات؛ ابزاری که بیشترین خدمت را به امنیت غذایی ایرانیان در طول سه هزار سال گذشته ارائه داده است.

ادامه مطلب