مامایی سنتی در فرهنگ عامه شهرضا

تولد:

زایش و باروری در فرهنگ مردم ایران، با آیین ها و باورهایی همراه شده است که تولد آدمی را به فال نیک بگیرند و ستاره ی اقبالش را جاودانه کنند. در شهرضا برای زایمان و تولد نوزاد اعتقادات و باورها و مراسم ویژه ای وجود دارد که در این مقاله به نمونه هایی اشاره شده است.

ادامه مطلب