شادروان حاج محمد کاظم ملکیان متخلص به صاعد

شادروان حاج محمد کاظم ملکیان فرزند حاج محمد جعفر در سال ۱۲۸۵ شمسی در شهرضا متولد شد . در اوائل نوجوانی قسمتی از مقدمات عربی را خوانده و نزد مرحوم علی فارسی و حاج ملا علی نوری تلمذ نموده . آقای صاعد اشعاری سروده ، که اغلب آنها در مدح و مراثی اهل بیت (ع) است . و کتابی در […]

ادامه مطلب