مرحوم محمد باقرخان کیان

شادروان محمد باقرخان کیان ,درآخر دوره قاجار وآغاز دوره پهلوی اولین کلانتر شهر قمشه بود.او باهمکاری علیرضاخان کیان وراهنمایی دوتن از افسران اداره امنیه (ژاندارمری) یعنی شاهزاده عبداله میرزا ومختاری,مشهور به (قلعه بیگی)مدرسه ای چهار کلاسه ملی در کوی (پای درختی) تاسیس کردند. این مدرشهبه نحو مطلوب اداره می شدوشاگردان,همه دارای لباس متحدالشکل بودندواز محل کمک اهالی,اعانات وشهریه کودکان اداره […]

ادامه مطلب