کارکنان ودانش آموزان مدرسه خیام شهرضاسال۱۳۲۱هجری شمسی

نشسته ازسمت راست: آقایان حیدرعلی نعیم- مهدی تقوی – انصاری- علی صهبا(معون آموزشگاه)- علی اکبرتقوی –عنایت الله امام(ریاست وقت فرهنگ)- سیدجلال الدین تقوی- محمد باقرفرزانه- یحیی انصاری-؟؟-؟؟ منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکزتحقیقات معلمان شهرضا گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب