دبیرستان دولتی دخترانه آذرمیدخت

دبیرستان آدر میدخت-یادایام-سایت معرفی شهرستان شهرضا

مدرسه بنات شهرضا
چون تا سال ۱۳۰۹ وسیله تحصیلی جهت دوشیزگان شهرضا فراهم نبودواین موضوع موجب نگرانی کلیه اهالی مخصوصا آنهایی که نسبت به باسوادشدن دختران خودعلاقه مندبودندشده بود؛مرحوم دکتر ابراهیم لبیب که به معارف خواهی شهرت بسزاداشت درهمان سال یک نفرمدیرویک نفرمعلم استخدام وحقوق آنها رابا کرایه مدرسه این مرد فرهنگ دوست شخصا ازجیب فتوت خود متعهدوتوانست یک مدرسه دوکلاسه بنات به این ترتیب تاسیس نماید

ادامه مطلب