مدرسه دولتی روستای موسی آباد سال ۱۳۴۹

مدرسه دولتی موسی آباد سال ۱۳۴۹

مدرسه دولتی روستای موسی آباد سال ۱۳۴۹

ردیف جلو از راست آقایان:

ایزدی ؛ میرپوریان ؛ کاجی ( مدیر مدرسه ) و قدرت الله کیانی

فرستنده: احمدرضا کیانی

ادامه مطلب