مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر فرزند سید میرزا در شهرستان شهرضا از توابع استان اصفهان متولد گردید. پدر ایشان، سید میرزا دانشگر، از زاهدان شهرضا بود که به زراعت اشتغال داشت. نسب این خاندان به سادات نواب و از آن طریق به امامزاده حسین اصغر فرزند امام زین العابدین (ع)می رسد.

ادامه مطلب