شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی – استان اصفهان در محل عمارت چهلستون – ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۴

شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی - استان اصفهان در محل عمارت چهلستون

این عکس تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۴ گرفته شده است .
به اتفاق شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی – استان اصفهان در محل عمارت چهلستون گرفته شد.

ادامه مطلب