مسجدخان شهرضا

   تاریخ بنای مسجدخان مسجد خان شهرضا واقع در کوچه سادات که درزمان زندیه(جعفرخان زند که در شهرضا به حکومت منصوب شد.) ساخته شدودر دوره قاجاریه موردمرمت قرار گرفته است. مشخصات بنای مسجدخان این مسجد دارای صحن مستطیل شکل با کف فرش آجری که ارتفاعی حدود یک ونیم متر پایین تر ازکوچه مجاور خود قرار گرفته است پلان این مسجد تحت […]

ادامه مطلب