مسجد حاج عبدالحمید

تاریخچه ی بنای مسجد تاریخی حاج عبدالحمید مربوط به دوره قا جاراست. مشخصات بنا این بنا دارای دوایوان درجهات شمالشرقی وجنوب غربی می باشدکه درکنار صحن مستطیل شکلی با کشیدگی درجهت قبله قرارگرفته اند.نمای روبه قبله این بنا متقارن با جبهه متقابل خود می باشد.با این تفاوت که درپشت آن گنبدخانه قرارگرفته.ایوان هاباقوس جناقی وفضای مجاور آن دارای قوس هلالی […]

ادامه مطلب