مسجدنو

این مسجد با معماری ایرانی مربوط به دوره ی صفویه با مساحتی در حدود هزار متر مربع از دو شبستان اصلی واقع در قسمت غربی مسجدو با سقف ضربی ساخته شده است شبستان اصلیاین بنای تاریخی مذهبی برروی ۹ستون سنگی که پایه آنها برای استحکام بیشتر زیر ستون های از ساج استفاده شده وهر ستون از سه قطعه تشکیل شده […]

ادامه مطلب