مسجد حاج هادی

 پیشینه تاریخی مسجد حاج هادی مسجد حاج هادی مسجدی است قاجاری که قدمت آن به استناد تاریخ سنگاب مسجد به سال ۱۲۸۴ هجری قمری مقارن با دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار می رسد. مشخصات بنای مسجد حاج هادی مسجد حاج هادی با وسعتی در حدود ۲۲۰۰ متر مربع حیاطی مربع شکل داردکه شبستان ستون دار مسجد در جبهه شرقی […]

ادامه مطلب