لوافی (لبافی)

شغل لوافی

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا لوافی (لبافی) است.

لوافی نوعی بافندگی است که به صورت تار وپود انجام می گردد.در قدیم برای حمل بار بر از تولیدات این کار استفاده می شد.این تولیدات مثل :توبره,گاله,تاچه و…. که برای حمل بار در قدیم از این وسایل استفاده می گردید.وحتی چادر سیاه عشایر نیز تولید می کردند.

ادامه مطلب