معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧
ایستاده مرحوم کریم شاهچراغی،نشسته از راست:مرحوم عبدالجواد شازاد،مرحوم اصغر فاتحی

ادامه مطلب