ملی شدن صنعت نفت – شهرضا

ملی-شدن-صنعت-نفت-شهرضا-شهرضا درگذر تاریخ

درسال۱۳۲۹درزمان نخست وزیری دکتر مصدق با پیشنها د وی به مجلس شورای ملی و پشتیبانی مرحوم آبت الله کاشانی ,با حمایت مجلس از پیشنهاد دولت و رئیس مجلس در تاریخ ۲۹اسفند ۱۳۲۹ملی شدن صنعت نفت به تصویب نهایی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید واعلام همگانی شد.

ادامه مطلب