منزل آزادی پور واقع دربازار

منازل قدیمی در هرشهرودیاری نشانه ای از آن دوره بنا ی ساخت,مهارت معمار,وذوق هنری افرادی است که ساخت بنا مشارکت دارند.درشهرستان شهرضا ودر خود شهرشهرضا کم از این بناها نیست.اگر یکی ازاین صاحبان منازل قدیمی که به ثبت تاریخی رسیده بیاید وآن منزل را به عنوان موزه مردم شناسی در اختیار سازمان موزه ها قراردهد می تواند نقشی در امر […]

ادامه مطلب