مهمانسرای شهرداری شهر شهرضا

مهمانسرای شهرداری شهر شهرضا توسط اداره میراث فرهنگی استان اصفهان در سال ۱۳۴۵ شروع و در سال ۱۳۵۶ به اتمام رسید.

ادامه مطلب