میرزا حسن مفتون

«میرزا حسن مفتون» از عرفا و اوتاد شهرضا است که در سال ۱۲۲۶در این شهر دیده به جهان گشود. به مکتب رفت و در محضر عارفان و عالمان توشه‌ها برگرفت تا جایی که از همراهان خاص صفی علیشاه شد. صفی‌علیشاه او را «هدایت علی» نامید و به جانشینی خود برگزید. پس از سفری چند ساله به هندوستان به ایران بازگشت. مفتون، گوشه نشینی و سیر و سلوک را بر جانشینی صفی علیشاه ترجیح داد؛ به شهرضا برگشت و به ارشاد مردم پرداخت. او سرانجام در آذر  ۱۲۸۵ در ۵۹ سالگی جهان را بدرود گفت.

ادامه مطلب