کارگاه ماشین صفحه تراش هنرستان صنعتی شهرضاسال۱۳۴۷

از راست به چپ:آقایان امین الله فرقانی-حاج حبیب الله گلابگیر- بهمنیار منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب