هنرمند ارجمند خانم پریسا باباربیع

بانوی هنرمند پریسا باباربیع

بانوی هنرمند پریسا باباربیع

نوازنده و مدرس سه تار، سلفژ و موسیقی کودک 

سوابق تحصیلی: 

کاردانی: گرافیک، آموزشکده خوارزمی

کارشناسی: موسیقی، گرایش نوازندگی ساز ایرانی، دانشگاه ارم شیراز 

ادامه مطلب