هنرمند ارجمند علیرضاپوراکبر-نوازنده سازتنبک

هنرمندگرامی علیرضاپوراکبر درسال۱۳۵۲در شهرهنرپرورشهرضا متولدشد,ازسن نه سالگی باساز تنبک آشناشد وبا تشویق پدرشان,مرحوم احمد پوراکبروعلاقه ی زیادی که به این سازداشت به تمرین پرداخت.وباصدای رادیوونوارهای کاست آن زمان استفاده نمود,تا اینکه ازسال۱۳۶۸تعلیم اصولی را نزدهنرمندگران سنگ نوازنده تنبک درشهرضا,استادکریم طاهری شروع کردودرسال۱۳۷۰به خدمت سربازی رفت وبعدازپایان خدمت سربازی دوباره نزدهنرمندارجمنداستادطاهری شروع به کارکردوپنج دوره ی:ابتدائی ,متوسطه,عالی,فوق عالی ودونوازی مکتب هنرمند […]

ادامه مطلب