هنرمند ارجمند محمود پروانه

هنرمند ارجمند محمود پروانه متولد فروردین ماه ۱۳۵۵ شهرضا

در سال ۱۳۷۳ آموزش تنبک را نزد آقای مسعود حسامیان در شهرضا شروع کرده و مدت دو سال خدمت ایشان بودم

ادامه مطلب