هنرمند ارجمندکامبیزجهانبخش

 کامبیزجهانبخش متولداول مردادماه ۱۳۵۱ شهرضااست. پدرش بانواختن نی آشنابود. ازکودکی علاقه ی وافری به موسیقی داشت وبه طورخودآموخته،تنبک مینواخت. سال ۱۳۶۴ نزد مسعودصفای نوازندگیتارراآغازنمود. رحمت الله صادقی،هدایت الله سیاره وشهرام میرجلالی معلمان بعدی اوبودند. کامبیزجهانبخش ازسال ۱۳۶۹ آموزش دادن تاررادراداره ی فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان وپس ازآن درشهرضاواصفهان آغازنمودوتاسال ۱۳۹۰ به تدریس تاروسه تاردرآموزشگاه های آزادموسیقی پرداخت. برخی ازاین آموزشگاههاعبارتنداز : […]

ادامه مطلب