هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا
قدمت این هیات و شیوه عزاداری آنها به حدود ۵۰۰ سال گذشته برمی گردد و از حال و هوای خاصی برخوردار است .عزاداران در هیات سنگ زن شهرضا به دوگروه شامل سنگ زن و دم بگیران تقسیم می شوند.

ادامه مطلب