جانشینان کریم خان زند و تصرف قمشه(شهرضا) بدست جعفر خان زند

جعفر خان مصمم شد پسر عموی خود اسماعیل را که در کوههای بختیاری قوائی تهیه دیده بود مجبور به اطاعت نماید اسماعیل شکست خورد اما ، مجددا قوائی تازه نفس دیگری تدارک دید و جعفر را فراری ساخت او نیز پایدار نماند و بزودی معدوم گردید در حالیکه زندیه با هم در جنگ بودند و یکدیگر را تلف می کردند […]

ادامه مطلب