پاکنده

پاکنده-سایت معرفی شهرستان شهرضا

پاکنده:

پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن شدن درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند.

ادامه مطلب