پرفسور نبی اله فرزانه

پرفسور نبی اله فرزانه فرزند دوم حکیم فرزانه درسال۱۳۱۱خورشیدی در شهرضا دیده به جهان گشود.تحصیلات مقدماتی را در شهرضا واصفهان فراگرفت و سپس برای تکمبل تحصیلات به تهران رفت ودر رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد. پس از فراگیری پزشکی به فرانسه رفت ودرپاریس تخصص خود را در بیماریهای تنفسی گرفت. در فروردین ماه سال۱۳۴۵به عنوان پرفسور وابسته به دانشگاه […]

ادامه مطلب