پیشینه خوشنویسی شهرضا

پیشینة خوشنویسی شهرضا

پیشینه خوشنویسی شهرضا

از لابه لای نوشته ها ، گفته ها و اسناد به جای مانده  به دست می آید که در شهرضا پیشینه ای قابل بررسی برای خط و  خوشنویسی وجود دارد، برای این که بتوانیم تصویر نسبتاً روشنی ا ز این موضوع داشته باشیم بهتر است که آن را به دو بخش تقسیم کنیم.

از آغاز تا تأسیس انجمن خوشنویسان در شهرضا
از تأسیس انجمن تا سال (۱۳۹۶)

ادامه مطلب