کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

ردیف بالا ازراست:

۱- عباسقلی آقابائی ۲- هونجانی ۳- محمدی ۴- هدایت رجایی ۵- ولی اله جهانمردی

۶- عبدالرحیم امامی ۷- …. ۸- ولی اله محمودی ۹- علی بحرینی ۱۰ – ولی اله حریری۱۱-…

۱۲-مسعود صدری ۱۳- حسن خان صدری ۱۴- افشاری ۱۵- محمدرضا کاظمی اسفه

۱۶- ابوالقاسم توانا

ادامه مطلب