گردشگری محور توسعه پایدار شهرستان شهرضا

گردشگری محور توسعه پایدار شهرستان شهرضا
توسعهٔ پایدار که از دههٔ ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد جنبه‌ای از توسعهٔ انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است. هدف توسعهٔ انسانی پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب