یک من

قبل از اینکه کیلوگرم واحد اندازه گیری وزن وارد ایران شود دراستان اصفهان از واحد((من ))برای اندازگیری وزن استفاده می کردند که یک من در استان اصفهان همان شش کیلوگرم امروزی است. برای وزن کردن از ترازو ووزنه دراندازه های مختلف استفاده می شد.بقیه وزنه های خرد عبارت بودند از: سه –چارک,نیم من,صدرم,پنجاه, بیست وپنج ,ده نار,پنج نار وکمتر ازآن […]

ادامه مطلب