مدیریت آب قنات درفرهنگ کشاورزان شهرستان شهرضا

فرهنگ کاشت درخت سنجد به دوران ایران باستان برمی گردد ومردم ایران مرکزی ارزش آبی که از قنات ها جاری می شد را می دانستند.بین آب و طبیعت پیوندی ساختند باعشق، که به طبیعت احترام بگذارند. و برای جلوگیری از هدررفت آب که تبخیربوسیله تابش نورخورشید است درختانی کاشتند مقاوم به بدی آب وهوا تا سایه درختان باعث کاهش تبخیر آب شود.

ادامه مطلب