آغاز اصلاحات فرهنگی شهرضا

سال۱۳۱۳خورشیدی را از روحقیقت می توان سال آغازاصلاحات فرهنگ شهرضا دانست .زیرا درآن سال مصادف بودبا زمان وزارت جناب آقای علی اصغرحکمت وآقای تاج الدین امامزاده ریاست فرهنگ اصفهان را دارابودوباحسن توجهی که ایشان به ترقیات وتحولات فرهنگ شهرضا داشتنددرمقام این برآمدندکه فرهنگ این شهرستان را به صورت درآورند .به همین منظور درتیرماه۱۳۱۳ با مرحوم صوراسرافیل فعال حکومتی وفرهنگ دوست اصفهان به شهرضا آمدندوچون متوجه این نکته شدندکه محل آموزشگاههای شهرضا تماما کرایه وغیرمناسب است وقبل از هراقدامی باید عمارتی مطابق یک نقشه واسلوب صحیح برای مدارس ساخته شود.این بودکه درهمان سفر موافقت مرحوم صوراسرافیل را جلب نمودندتا زمین بایره معروف به قبرستان علیا جهت ساختمان محل دبستان خیام ازطرف شهرداری به فرهنگ واگذارشود.بلافاصله درهمان روز دستور تهیه خشت وصالح به مدیردبستان صادرگردید ودرروزششم مرداد۱۳۱۳اولین خشت عمارت دبستان خیام(سال تاسیس۱۲۹۸) درهمان زمین نهاده شد درواقع این اولین خشتی بودکه به منظوراستوارساختن واستحکام پایه واساس حقیقی فرهنگ این شهرستان برزمین گزارده شدوازهمان روزبودکه دراثراقدامات وبذل مساعی وکوشش های بی حد وحصرآقای امامزاده به فرهنگ شهرضا شروع به طی ترقی وتکامل نموداگربخواهیم مساعی جمیله این مرد شرف رادرراه پیشرفت وترقیات فرهنگ شهرضا برشته تحریر درآوریم دراین مختصرنگنجدومثنوی هفتادمن کاغذشود.

جدیت وپشتکار وعلاقه مندی این مردشریف خیلی زیادتراازآن است که بتوان درپیرامون آن شرح وتوصیف پرداخت.

درجه علاقه مندی ایشان به فرهنگ شهرضا همین بس که درظرف چندسال سه باب عمارت باشکوه برای محل دبستان خیام-دبیرستان سپهر-دبیرستان آذرمیدخت درداخل شهرضا ویک باب عنارت برای محل دبستان اسفرجان ساختمان گردیدواین یک نمونه ازفعالیت وخدمات برجسته این مردبزرگ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای تاج الدین امامزاده بواسطه خدماتی که درایام خود دراصفهان به فرهنگ شهرضانمودندحق بزرگی به گردن قاطبه اهالی داشته وتا ابدمردم این سامان رامرهون زحمات وخدمات خودساخته اند.

نشریه فرهنگی شهرضا سال۱۳۲۹ هجری شمسی صحفات ۲۷-۲۸

محقق :عمادالدین منصف