ابزار کشاورزی سنتی واز[vâz]

واز[vâz]: از آلات کشاورزی است. تخته‌ای چوبی با دندانه‌های فلزی میخ مانندی بر آن که با آن زمین را خار می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخته های «دندانه بلند فلزی»، «کُل» و «مَل»: این تخته ها را به دستگاه خیش (گاوآهن) می بستند تا زمین را نرم کنند.