هنرمندارجمندعبدالعلی نصیری (هنر روبه فراموشی)

آقای عبدالعلی نصیری فرزند محمدعلی درسال۱۳۳۸درشهرضامتولدشد.اوتا اول راهنمایی درس خواندوبعد وارد بازارکارشد.ازسال۱۳۵۲ نزد مرحوم حاج ولی اله استادپور شروع به شاگردی کرد.اوتمام مراحل تولید فرش دستباف را نزد مرحوم حاج ولی اله استاد پور آموخت.به علت علاقه ی که به نقشه فرش پیداکرد.شب ها هنگام رهایی از کار درمنزل به سرفراقت مشغول تمرین کشیدن نقشه فرش می شد.او ۸ سال به شاگردی کرد .تا اینکه از سال ۱۳۵۶به طور حرفه ای شروع به طراحی نقشه های فرش قمی,نائینی و…کرد.تا اینکه از سال ۱۳۷۵ نیز به غیراز طرح های قبلی ,به طراحی نقشه های فرش قشقایی,یلمه, نقشه گلیم, گبه پرداخت.از سال۱۳۷۸ به کارهای جانبی دیگرنیز مثل تولیدفرش وخرید وفروش فرش نیز پرداخت ولی طراحی فرش مشغله اصلی اوتا الآن هست. امید است این هنرمند آخرین کسی نباشد که درشهرستان شهرضا, نقشه فرش طراحی می کند.برای این هنرمند آرزوی سعادت می کنیم.

نوشته:عمادالدین منصف