مطالبی در مورد فرهنگ مردم شهرضا و جشن های باستانی می پردازیم

آش های سنتی شهرضا

آش ها

روش پخت آش تقریباًهمه جا یکسان است و امروز، با گذشته تفاوت چندانی ندارد.  گاهی نام این آش ها و مواد آن فرق دارد. لذا در این بخش معروف ترین آن ها آمده است و به دستور پخت و جزئیاتی که باعث تفاوت این آش ها   می گردد پرداخته  شده است.

ادامه مطلب

مامایی سنتی در فرهنگ عامه شهرضا

تولد:

زایش و باروری در فرهنگ مردم ایران، با آیین ها و باورهایی همراه شده است که تولد آدمی را به فال نیک بگیرند و ستاره ی اقبالش را جاودانه کنند. در شهرضا برای زایمان و تولد نوزاد اعتقادات و باورها و مراسم ویژه ای وجود دارد که در این مقاله به نمونه هایی اشاره شده است.

ادامه مطلب

ستاره باد خنک چیست؟

ستاره بادخنک

همه ما اصطلاح ستاره بادخنک را شنیده ایم که پدر و مادرمان یا پدربزرگ و مادربزرگمان هر ساله ۱۵ مرداد ماه که می شود آن را در آسمان جستجو می کنند. البته بایست اذعان کرد که ستاره ی باد خنک بیشتر در گویش مردم محلی شهرستان شهرضا کاربرد دارد.

ادامه مطلب
1 2 3 6