بنی اسد (دراویش همراه با سنج ودهل)

هیئت بنی اسد(دراویش همراه سنج ودهل)درسال۱۱۱۰هجری شمسی توسط حاج درویش صادق بنیانگذاری شد.