تلگراف تاریخی – هشدار نه نفر از مردم شهرضا به دکتر مصدق در مورد کودتای ۲۸ مرداد

تلگراف-تاریخی-چند-روز-قبل-از-کودتای-28مراد

تلگراف-تاریخی-چند-روز-قبل-از-کودتای-28مراد

متن این تلگراف که بوسیله نه نفر از همشهریان ما، چند روز قبل از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به دکتر مصدق فرستاده شد از نظر تاریخی قابل توجه است. چون قبل از کودتا افرادی از نقل و انتقالات نظامی در اصفهان وجاهای دیگری فهمیده بودند که کودتایی در شرف وقوع است و به دکتر مصدق هم تلگراف زده بودند اما از کودتا پیشگیری نشد.
‎”جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ملی-تهران: ازفعالیت ها ونقل و انتقالات نظامی که درمنطقه اصفهان و سایر بلاد و تهران مشاهده شده بنظر میرسد ایادی خاین دربار تصمیم دارند علیه حکومت قانونی شما مبادرت به کودتای نظامی کنند و شاه را بازگردانند. استدعای مراقبت کامل در این لحظات حساس را داریم.
‎حسن تاکی، سید حسن مرتضوی، عبدالعلی باقی، حسنعلی ملکیان، علیمحمد جمشیدی، غلامرضا بهمنی، سید عبدالحسین وکیل زاده، صادق فرزانه، حبیب الله باقی.”

‎توضیح: نسخه اصلی تلگراف در کتاب خاطرات عبدالعلی باقی چاپ شده که به پیوست تقدیم می دارم.
دستگیری، محاکمه و گرفتاریهایی که بعد از کودتا برای این نه نفر پیش آمد، ماجرایی بس طولانی است که در فرصتی دیگر به آنها اشاره می کنم.
فرستنده:دکتر هیبت الله باقى