دبستان دولتی کیان

انجمن همکاری خانه ومدرسه وکارمندان دبستان دولتی کیان اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰

منبع:مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا- فصلنامه اندیشه نو