شادروان یدالله کودک

شادروان یدالله کودک درسال۱۲۷۴هجری شمسی درشهرضا متولدگردیده. پدراومحمد باقرازعرفابود.وی درسال۱۳۰۵به استخدام فرهنگ درآمدودراولین مدرسه تاسیس شده قمشه بتدریس پرداخت.آقای کودک درسال۱۳۳۷بازنشته شد ودر زمستان ۱۳۴۳ دارفانی وداع نمود.مرحوم کودک طبعی روان داشت.

منبع:کتاب تاریخ شهرضا

گردآورنده:عمادالدین منصف