مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳درشهرضازاده شد.پس از طی دوران تحصیل ابتدایی ومتوسطه در وزارت کشور مشغول به کارشد.در سال۱۳۲۰شهردارشهرضاشد.او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشیدو به بهداشت شهرضا رسیدگی کردوچند خیابان از جمله ولی عصرغربی وبرودین واردیبهشتوامتدادخیابان های دیگراز فعالیت های اوست.اودر سال۱۳۴۷کفیل فرمانداری شهرضاشد.ارزاق ازجمله نان وگوشت را ارزان کردودرسال۱۳۵۹به افتخار بازنشستگی نائل آمد.دراین زمان از دل سنگ خارا دراوج کوهستان چشمه سار معروف به (آب آسمانی)را احداث کرد ودامپروریایجاد کردو باغ وساختمان مجهز درآنجاساخت.استاد آشفته دروصف او می گوید:

خان والاقدرعبدا…این مرد شجاع

آب چشمه از فراز کوه جاری ساخته

سخت کوشان رازعشق وهمت وجهدبلیغ

یادآن فرهادوبیستون انداخته

گفته اند آب آسمانی واینمحیط سزرا از برای شادی اهل صفا پرداخته

اوداماد شادروان تاج الدین امامزاده مدیرکل فرهنگ استان اصفهان به سال۱۳۱۳بودوفرزندان نیک وصالح چون مهندس یدالله شجاعی ,دکتر شهناز شجاعی ودکترناهیدشجاعی وبابک وسیامک تربیت کرده است.

مرحوم شجاعی شهردار وقت درسال۱۳۳۰مقداری کفش ولباس خریداری کرد وبه وسیله اداره فرهنگ به دانش آموزان بی بضاعت اهداءنمودوبه فراخورحال هرنفرکمک هزینه تحصیل پرداخت کرد.ضمنا به همت آن مرحوم از درآمدهای معمول آن زمان شهرداری,صدی دونیم وصدی پنج عوارض هرکیلو,یک ریال قندوشکر,برایتامین وتجهز ساختمان های فرهنگ اختصاص یافت.


(منبع:کتاب مشق آفتاب.صفحه۱۰۴)