منزل آزادی پور واقع دربازار

منازل قدیمی در هرشهرودیاری نشانه ای از آن دوره بنا ی ساخت,مهارت معمار,وذوق هنری افرادی است که ساخت بنا مشارکت دارند.درشهرستان شهرضا ودر خود شهرشهرضا کم از این بناها نیست.اگر یکی ازاین صاحبان منازل قدیمی که به ثبت تاریخی رسیده بیاید وآن منزل را به عنوان موزه مردم شناسی در اختیار سازمان موزه ها قراردهد می تواند نقشی در امر تولید اشتال شهر داشته باشد.چراکه مسافرین وتوریست های بین المللی حداقل این است که با تبلیغات خوب ومعرفی موزه به سمت شهربیایندوچرخ اقتصادی شهرستان شهرضا بچرخد.باامید به اینکه این کار رانیز مثل مسائل دیگر درامرموقوفات ,درامر اجادکسب وکاریک امرخداپسندانه مدنظرقرار بدهیم.و موزه ی مردم شناسی شهرستان شهرضا با این همه قدمت تاریخی درهاله ای از فراموش ها قرارنگیرد.

۱۹

تصویر۱

۲۲تصویر۲

۱۷تصویر۳

۱۶تصویر۴

 

۱۵

تصویر۵

۱۳

تصویر۶

۱۱

تصویر۷

۱۲

تصویر۹

۱۱

تصویر۱۰

۱۴تصویر۱۱

 

۱۸تضویر۱۳

عکاس:آقای مهدی براتی