هنرمند ارجمندکامبیزجهانبخش

 کامبیزجهانبخش متولداول مردادماه ۱۳۵۱ شهرضااست. پدرش بانواختن نی آشنابود. ازکودکی علاقه ی وافری به موسیقی داشت وبه طورخودآموخته،تنبک مینواخت. سال ۱۳۶۴ نزد مسعودصفای نوازندگیتارراآغازنمود. رحمت الله صادقی،هدایت الله سیاره وشهرام میرجلالی معلمان بعدی اوبودند. کامبیزجهانبخش ازسال ۱۳۶۹ آموزش دادن تاررادراداره ی فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان وپس ازآن درشهرضاواصفهان آغازنمودوتاسال ۱۳۹۰ به تدریس تاروسه تاردرآموزشگاه های آزادموسیقی پرداخت. برخی ازاین آموزشگاههاعبارتنداز : اشراق،نکیسا،صبا،بسته نگار،کانون هنر،دستان،فارابی،کانون فرهنگی هنری ذوب آهن،شیدا،مهریار،بهروشو … . وی به همراه مجتبی صادقی ازبنیانگذاران گروه موسیقی چکاوک استودربیش از ۵۰ اثرموسیقی به نوازندگیتار،سه تار،بم تاروعودپرداخته وحدود ۱۰ اثرموسیقی باآهنگسازی وتنظیم وی روانه بازارموسیقی کشورگردیده است. کامبیزجهانبخش درسالیان اخیربه همراه دوست دیرینه اش مجتبی صادقی به طورمشترک به آهنگسازی وتنظیم موسیقی می پردازد .

وی درچندین آلبوم به عنوان گوینده همکاری داشت ودرزمینه دوبله وگویندگی نیزفعالیت مینماید.

وی همچنین فعالیتهای زیادی دراجرای کنسرت موسیقی داشته وتاکنون درکشورهای مختلفی مانند:

امارات متحده عربی،ترکمنستان،ترکیه،اتریش،بلژیک،هلندو…اجرای کنسرت داشته است.

 کامبیزجهان بخش هستم به همراه آقای مجتبی صادقی،گروه موسیقی چکاوک رادرشهرضادردهه ۶۰بنیان گذاشتیم که هنوزفعالاست.

درعرصه هنرموسیقی حدود ۱۰ مورداین گروه درشهرضااولین بوده است؛مثل:

  • اولین کنسرت موسیقی درشهرضا
  • اولین گروهی که کنسرتش توسط گروههایی تعطیل شد!
  • اولین گروهی که دررادیووتلویزیون اصفهان ضبط وپخش برنامه داشت.
  • اولین گروهی که درایران آلبومموسیقی ضبط وپخش نمود.
  • اولین گروهی که در ۴ دوره متوالی جشنواره بین المللی فجربه عنوان نماینده استان اصفهان شرکت نمود.
  • اولین گروهی که درخارج ازکشوراجرای کنسرت داشت .
  • اولین والبته آخرین گروه شهرضاکه درجشنواره جوان فجرمقام اول راکسب نمود
  • اولین گروهی که دربهترین سالنهای تهران اجرای برنامه نمود.

وموارددیگر…

لوح سپاس کسب مقام اول درجشنواره موسیقی جوان فجر استان اصفهان

تندیس چکاوک زرین,سومین جشنواره موسیقی جوان فجر

گواهی شرکت در سومین جشنواره موسیقی جوان فجر اصفهان-

آقای مجتبی صادقی سرپرست گروه موسیقی چکاوک

گواهی شرکت در سومین جشنواره فجر,کامبیز جهانبخش

ویژه نامه جشنواره

دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۷۹شماره ۱۳۳هفته نامه شهرضا صفحه هشت

توضیح دیگر

اینکه تصانیف اجراشده دراین جشنواره باتغییراشعارآن،دوسه سال بعددرآلبوم (نازنین یار)توسط ارکستربزرگی ازبهتری ننوازندگان ایرا نوصدای حسام الدین سراج ضبط وپخش گردید.

ضمن اینکه استادفرهنگ شریف برای اولین بارپس ازانقلاب دراین آلبوم نوازندگی تارکردندکه افتخاربزرگی برای جناب مجتبی صادقی بودونشانگرارزش هنر یبالای موسیقی ایشان بود.

جلدکاست نازنین یار

داخل جلدکاست نازنین یار

نازنین یار

اسامی نوازندگان آلبوم نازنین یار

 

گروه موسیقی چکاوک شهرضابه سرپرست مجتبی صادقی ومدیریت کامبیزجهانبخش،در ۴ دوره متوالی جشنواره بین المللی موسیقی فجربه عنوان نماینده استان اصفهان پذیرفته ودربهتری نسالن های تهران به اجرای برنامه پرداخت.

پس ازآن باتوجه به اینکه گروه واردمرحله ضبط آلبوم شده بودکه ازسطح بالاتری برخورداربود،به طورحرفه ای به این مقوله (ضبط آلبوم ) پرداختیم ودرجشنواره بین المللی فجر (هرچندسطح بسیاربالایی داشت)شرکت نکردیم.

لوح یادبود دهمین جشنواره فجر

لوح یادبود یازدهمین دوره جشنواره فجر

گروه موسیقی چکاوک(تهران,فرهنگسرای بهمن۱۳۷۳)

نوازندگان از سمت راست:

مسعود حسامیان,کوروش دانایی,کامبیزجهانبخش,مجتبی صادقی (سرپرست),ذبیح اله احمدی خواننده,مهدی مجیری,

حسین رمضانی,غلامرضا پژوهنده,محمدصادقزاده

اولین والبته آخرین !گروه موسیقی که ازشهرضاموفق به ضبط آلبوم رسمی موسیقی وانتشارآ درایران گردیدگروه موسیقی چکاوک باسرپرستی استادمجتبی صادقی ومدیریت کامبیزجهانبخش بوده است.

پس ازحضورموفق درجشنواره موسیقی فجردرتهران،به پیشنهادشرکت گلبانگ به مدیریت سیدجلال هاشمی دهکردی،گروه موسیقی چکاوک که هگی اعضاآ نشهرضایی بودنداقدام به ضبط اولین آلبوم خودبه نام یارآشنانمودند.

این اولین گروه ازاستان اصفهان بودکه بامیانگین سن حدود ۲۰ سال موفق به انجام اینکاربزرگ گردیده است.

ضبط این اثردرقدیمی ترین ومعتبرترین استودیوتهران یعنی استودیوبل،باصدابرداری اساتیدبزرگ ایرج فهیمی ومنوچهرریاحی درسال ۱۳۷۵صورت گرفت؛

چون اولین تجربه ضبط گروه بودعلی درخشان به عنوان ناظرضبط انتخاب شدکه به علت برخی اتفاقات انتشار کارکمی باتاخیرصورت گرفت ودراواسط کارتهمورس پورناظری بعنوان ناظرضبط ومیکس بجای علی درخشان واردکارگردیدند.

ازنکات قابل ذکر

تعجب افرادحاضردراستودیوازاجرای حرفه ای وبی حرف این گروه جوان دراستودیوبودکه همواره درخاطرمن میماند!

 

این اثرکه درابتدابه نام (آتش عشق ) ضبطگردیددرپایان به نام ( یارآشنا ) روانه بازارگردیدوآغازی بودبرضبط بیش از ۵۰ آلبوم موسیقی که توسط گروه موسیقی چکاوک تاکنون صورت گرفته استودرنوع خودرکوردی برای گروههای موسیقی کشورمی باشد.

جلدآلبوم یارآشنا

ایستاده ازسمت راست : کورش دانایی(نوازنده تنبک) کامبیزجهانبخش( نوازنده تار) منوچهرریاحی(صدابردار) علی درخشان(ناظرضبط) غلام ترابی(تهیه کننده)مجیدناظم پور( نوازنده عود) هاشم هاشمی(خواننده)

نشسته ازراست:مجتبی صادقی(اهنگساز،نوازنده سنتوروسرپرستگروه)غلامرضاپژوهنده(نوازنده کمانچه)حسین رمضانی(نوازنده نی)محسن رجبپور(مدیرکنونی شرکت ترانه شرقی ومدیربرنامه گروه اریان) سیدجلال هاشمی دهکردی(تهیه کننده،مدیرشرکت گلبانگ)

مجتبی صادقی استودیوبل

کامبیزجهانبخش استودیوبل تهران۱۳۷۵

شهرام میرجلالی,مجتبی صادقی,کامبیزجهانبخش

مجتبی صادقی,مجتبی میرزاده,کامبیزجهانبخش

مجتبی میرزاده آهنگساز،تنظیم کننده،نوازنده ویلن،کمانچه وسه تارازبزرگترین نوابغ موسیقی ایران بودندکه من وجناب صادقی افتخاردوستی وشاگردی ایشان راداشتیم.

این گروه درسال ۱۹۹۸ میلادی یعنی ۱۳۷۶ خورشیدی به دعوت نمایندگی فرهنگی ایران دردبی به عنوان نماینده ایران درجشنواره مهرگان (یابه قول اعراب مهرجان ) به مدت ۱۰ روزدرکشورامارات به اجرای برنامه پرداخت.

اسامی اعضاگروه چکاوک درسفربه امارات :

مجتبی صادقی:سرپرست،آهنگسازونوازنده سنتور

کامبیزجهانبخش:مدیرگروه ونوازنده تار

مجیدبهشتی:نوازنده بم تار

حسین رمضانی: نوازنده نی

اکبرصادقی: نوازنده تنبک

خواننده:سیدهاشم هاشمی

 

البته من اجراهای زیادی پس ازاین سفردرخارج زکشورداشته ام مثل اجرادرترکمنستان،اتریش،هلند،بلژیک،ترکیه و…