خانم پروین برهان شهرضایی

خانم پروین برهان شهرضایی

خانم پروین برهان شهرضایی

ازسال هفتاد و پنج نوشتن را با سرودن شعر شروع کردم.بعد ازچندسال در جشنواره های داستان وشعرشرکت کردم تا خودم را با دیگران محک بزنم. اولین بار در جشنواره ی شعر روستا در بافق برگزیده شدم.

نفراول جشنواره ملی -کودک ونوجوان رضوی- شهرکرد.۸۵ برای داستان نه ان یونسی که مامیشناختیم.

برگزیده جشنواره ی ملی – داستان کوتاه رضوی – سمنان ۸۶ برای داستان مجنون لمیده براب{داستانی که تلفیقی از دفاع مقدس و سفربه حرم امام رضا{ع}بود.

نفردوم  جشنواره ملی – داستانهای علمی تخیلی- تبریز.۸۶ برای داستان کپسول خودم.

نفر دوم جشنواره  ملی -راهیان نور- بخش متن ادبی تهران ۸۸ برای متن ادبی ای نامه که میروی به سویش.

نفر  اول جشنواره ملی -ملک ملکوت اندیمشک- ۸۹

برگزیده   جشنواره  ملی- سوختگان  وصل-  تهران ۹۱ بخش شعر

نفراول هشتمین جشنواره استانی- بسیج -۹۱  برای داستان چنرغازپام اصل

برگزیده ششمین جشنواره استانی- بسیج-.۹۳ برای شعراضطراب شب بوها

بر گزیده همایش ادبی- سوختگان وصل- تهران.۹۴ برای شعرمنظومه ی دزفول

برگزیده ی پنجمین کنگره شعر- فرهنگیاران پاسدار- قم ۹۵ شعر حجاب

برگزیده جشنواره ملی شعر- کویر- ابرکوه.۹۶ برای شعر باران شراب

نفراول  بخش شعر جشنواره ملی رادیوایران – ایران من- تهران ۹۶ برای شعردامن هفتادرنگ

برگزیده جشنواره  ملی وقف چشمه ی همیشه جاری بخش شعر۹۶ خراسان شمالی

نفرسوم جشنواره ملی  – جایزه ی ادبی یوسف-  تهران ۹۶ برای داستان بعد ازصد فرانسوی

نفر اول جشنواره ملی اب- اصفهان-۹۸ برای داستان درخت گردوی جوان کش

برگزیده بخش استانی جایزه ادبی یوسف-اصفهان -۹۹ برای داستان حالا که رسید به سبزه

چاپ مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس با نام {یخ دربهشت صورتی}ازسری کتابهای سیمرغ تهران انتشارات امیرکبیر.۹۲

چاپ دو مجموعه داستان کوتاه – دریاهای دردار- به زیبایی خواهر حوا- تهران انتشارات نسل روشن.درسالهای  ۹۷ و۹۸

مجموعه داستان ناصرالدین شاه یخ کرده در دست چاپ.