کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان

کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان حدودسیصدسال قدمت دارداین کارخانه تنها یکی از هفت کارخانه شیره پزی در صحرای موغان است که سالم باقی مانده. به غیر از این کارخانه نیز کارخانه حاج حبیب اله میر عابدی است که قدمت آن کمتراست.

کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان تنها کارخانه  سالم شیره پزی باقدمت سیصد سال در شهرشهرضا است.که امیداست این کارخانه شیره پزی به ثبت ملی برسدو به عنوان نمود صنعت و هویت شهر به پاینده واستوارباشد.

دراین تصاویر حوضچه ای را می بینید که کرشت می گویند وانگورها را در این محل ذخیره وآب انگورها را دراین مکان پس ازله کردن انگور هابدست می آمد.

در این تصاویر حوضچه ی پایین کرشت را می بینید که آب انگورها را ذخیر می شده است وپس از این جمع آوری آب انگوردرحوضچه, آب انگور به طرف پاتیل گلجوش می برداند.

درتصاویر زیر پاتیل گلجوش را می بینید که پس از حرارت دادن آب انگور که به حرارتی مناسبی می رسیدبه آب انگور نوعی گل خاص می زداندتا ناخالصی ها ته نشین شودو پس از اینکه مقداری از این ناخالصی ها روی آب انگور آمده آنهارا گرفته وسپس آب انگورخالص را به پاتیل بزرگتری هدایت کرده تا بجوشد وثلثین آن باقی بماند.

 درتصاویر زیر خمره های داخل دیوار را می بینید.

پس از این که شیره پخته شد به داخل خمره هایی که در کنار دیوار کارگذاشته شده هدایت می شدوپس از سرد شدن شیره ,آنها را داخل پوست می ریختند.

دراین تصویر نمایی از سقف دود کشیده کارخانه شیره پزی را می بینید.

نویسنده:عمادالدین منصف

هرگونه کپی برداری با ذکر منبع باشد.