کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال۱۳۲۵

ردیف بالا ازراست:

۱- عباسقلی آقابائی ۲- هونجانی ۳- محمدی ۴- هدایت رجایی ۵- ولی اله جهانمردی

۶- عبدالرحیم امامی ۷- …. ۸- ولی اله محمودی ۹- علی بحرینی ۱۰ – ولی اله حریری۱۱-…

۱۲-مسعود صدری ۱۳- حسن خان صدری ۱۴- افشاری ۱۵- محمدرضا کاظمی اسفه

۱۶- ابوالقاسم توانا

ردیف وسط از راست:

۱- …۲- محمدرضا نواب ۳- دکترتائبی اصفهانی ۴- ذبیح اله جمالی ۵-  حسن معین زاده

۶- محمد علی بهرامی ۷- رحمت اله صفهائی ۸- فضل اله مطیعی۹- حمزه پژوهنده

ردیف پایین از راست:

۱- مهدیقلی خان کیان ۲- مرتضی معین زاده ۳- …۴- مسیح میربد ۵- رحمت اله رجایی

منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا